Vodohospodářské stavby

– čistírny odpadních vod
– odlučovače ropných látek, odlučovače tuků
– retenční jímky, vsakovací objekty
Standardně zpracováváme ve stupni DSP, projekt obsahuje průvodní zprávu, souhrnou technickou zprávu, technickou zprávu s hydrotechnickými a bilančními výpočty, situace(koordinační, katastrální, širších vztahů), půdorysy, řezy, podélné profily, detaily uložení potrubí, detaily křížení, detaily osazení do terénu, výpočty návrhu zařízení. V rámci výkresové dokumentace je proveden přesný návrh veškerých prvků, stanoveny veškeré dimenze všech rozvodů. Vodohospodářské stavby navrhujeme pod dohledem externí autorizované osoby.

Vodohospodářské stavby-ČOV

Vodohospodářské stavby-ČOV

Vodohospodářské stavby-detail čerpací stanice

Vodohospodářské stavby-detail čerpací stanice

Vodohospodářské stavby-hydrotechnický výpočet ČOV

Hydrotechnický výpočet

Vodohospodářské stavby-průvodní zpráva

Průvodní zpráva